Resurser

Rapporter

Statistik, ansökningar om rätt att vara vapenfri
Centrum för vapenfrihet sammanställer varje år statistik över ansökningar om rätt att vara vapenfri. Ladda ner aktuell statistiköversikt här (pdf).

Rätten att vara vapenfriRätt att vara vapenfri i ett förändrat försvar
2006 beställde Civilpliktsrådet en utredning om rätten att vara vapenfri. Utredningen är indelad i tre delar som avser historik, nu gällande rätt och förslag till nya regler (dåtid, nutid, framtid). I avsnittet om gällande rätt gås reglerna om rätten att vara vapenfri grundligt igenom. Den genomgången är fortfarande aktuell.

Ladda ner rapporten här (pdf).

Vapenfriheten i den närmaste framtiden
I samband med att de sista vapenfria befattningarna inom civilplikten avvecklades publicerade Centrum för vapenfrihet 2008 en rapport om rätten att vara vapenfri i framtiden. Rapportens överväganden och slutsatser är fortfarande i stora delar aktuella.

Ladda ner rapporten här (pdf).

Remissvar

Centrum för vapenfrihets yttrande över Pliktutredningens betänkande ”Totalförsvarsplikt och frivillighet” (SOU 2009:63). Yttrandet innehåller resonemang om medinflytande för de som tjänstgör i försvaret och om rätten att vara vapenfri. Ladda ner yttrandet här (pdf).

Centrum för vapenfrihets yttrande över Pliktutredningens betänkande ”Totalförsvarsplikten i framtiden” (SOU 2008:98). Yttrandet innehåller kortfattade resonemang om rätten att vara vapenfri och om medinflytande för de som tjänstgör i försvaret. Ladda ner yttrandet här (pdf).

Centrum för vapenfrihets yttrande över Stödutredningens rapport ”Ett användbart och tillgängligt försvar – Stödet till Försvarsmakten” (Fö 2009:A). Yttrandet innehåller resonemang om förfarandet vid ansökningar om rätten att vara vapenfri. Ladda ner yttrandet här (pdf).

Författningar

Lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt (3 kap. 16–22 §§ gäller rätten att vara vapenfri)

Förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt (4 kap. 2–3 §§ och 7 kap. 1 § berör rätten att vara vapenfri)

Totalförsvarets pliktverks föreskrifter (2007:1) om totalförsvarsplikt (7 kap. berör rätten att vara vapenfri – observera att Totalförsvarets pliktverk numera uppgått i Totalförsvarets rekryteringsmyndighet)

Övrigt

Att vara vapenfri (informationssida på rekryteringsmyndighetens hemsida)

Blankett för ansökan om rätten att vara vapenfri (pdf)
För att ansöka om rätten att vara vapenfri: skriv ut, fyll i, underteckna och skicka den här blanketten till Rekryteringsmyndigheten, Karolinen, 651 80 Karlstad