Dokument

Debattartiklar

DN Debatt den 11 januari 2020: ”Tvinga inte medborgare till civilplikt i onödan”. I debattartikeln argumenterar Centrum för vapenfrihet tillsammans med Pliktrådet och flera tidigare företrädare för Civilpliktsrådet mot en oreflekterad återaktivering av civilplikten.

Rapporter

Översikt över vapenfriärenden 2023 (CFV 2024:1)
Antalet vapenfriansökningar ökade 2023 med 26 procent. Nästan alla ansökningar (99 %) bifölls. I det enda ärende som inte ledde till bifall förekom allvarliga brister vid handläggningen.

De vapenfrias medinflytandehistoria (CFV 2021:2)
Rätten att avstå från att bära vapen har under sekellång tid haft en självklar plats vid bemanningen av det svenska försvaret. De vapenfrias möjlighet att i organiserad form föra sin egen talan har inte lika många år på nacken och har inte alltid kunnat tas för given. De vapenfrias medinflytandehistoria sammanfattades av det sista Civilpliktsrådet. Den sammanfattningen, varsamt redigerad och med tillägg, återpubliceras här.

Vapenfriåret 2020 (CFV 2021:1)
Antalet vapenfriansökningar fortsatte att minska under 2020, medan antalet värnpliktiga var i princip oförändrat.

Ladda ner rapporten här (pdf).

Vapenfriåret 2019 (CFV 2020:1)
Under 2019 ökade antalet värnpliktiga, medan vapenfriansökningarna minskade i antal.

Ladda ner rapporten här (pdf).

Vapenfriåret 2018 (CFV 2019:1)
Centrum för vapenfrihet sammanställer varje år statistik över ansökningar om rätt att vara vapenfri och granskar de vapenfriärenden som under året avslutats med avslag. 2017 började vapenfriärendena att öka i antal med anledning av den återinförda värnplikten, samtidigt som andelen avslag sedan dess ökat i än större utsträckning. Ökningen av andelen avslag kan delvis förklaras med brister i Rekryteringsmyndighetens handläggning.

Ladda ner rapporten här (pdf).

Rätt att vara vapenfri i ett förändrat försvar
2006 beställde Civilpliktsrådet en utredning om rätten att vara vapenfri. Utredningen är indelad i tre delar som avser historik, nu gällande rätt och förslag till nya regler (dåtid, nutid, framtid). Rapporten är i allt väsentligt fortfarande aktuell. I avsnittet om gällande rätt gås reglerna om rätten att vara vapenfri grundligt igenom. Genomgången är fortfarande helt aktuell.

Ladda ner rapporten här (pdf).

Vapenfriheten i den närmaste framtiden (CFV 2008:1)
I samband med att de sista vapenfria befattningarna inom civilplikten avvecklades publicerade Centrum för vapenfrihet 2008 en rapport om rätten att vara vapenfri i framtiden. Rapportens överväganden och slutsatser är fortfarande i stora delar aktuella.

Ladda ner rapporten här (pdf).

Skrivelser och remissvar

Hemställan till regeringen i fråga om medinflytande för civilpliktiga som beviljats rätt att vara vapenfri. Det nu gällande regelverket för medinflytande för totalförsvarspliktiga medför konsekvensen att en civilpliktig som beviljats rätt att vara vapenfri och som är aktuell som ledamot i Pliktrådet, ställs inför valet att avstå från sin demokratiska rättighet att företräda sin grupp, eller att avstå från sin lagstadgade rätt att inte tjänstgöra i Försvarsmakten. Möjligheten för en civilpliktig som beviljats rätt att vara vapenfri att ställa upp som ledamot i Pliktrådet är därmed i praktiken skenbar. 2020-01-15. Ladda ned skrivelsen här (pdf).

Centrum för vapenfrihets yttrande med anledning av av Totalförsvarsdatautredningens betänkande Totalförsvarsdatalag – Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling (SOU 2017:97). Yttrandet avser den framtida möjligheten att begära ut handlingar från Totalförsvarets rekryteringsmyndighet till underlag för statistik. 2019-02-06. Ladda ned yttrandet här (pdf).

Centrum för vapenfrihets yttrande över Pliktutredningens betänkande Totalförsvarsplikt och frivillighet (SOU 2009:63). Yttrandet innehåller resonemang om medinflytande för de som tjänstgör i försvaret och om rätten att vara vapenfri. 2009-10-14. Ladda ner yttrandet här (pdf).

Centrum för vapenfrihets yttrande över Stödutredningens rapport Ett användbart och tillgängligt försvar – Stödet till Försvarsmakten (Fö 2009:A). Yttrandet innehåller resonemang om förfarandet vid ansökningar om rätten att vara vapenfri. 2009-07-31. Ladda ner yttrandet här (pdf).

Centrum för vapenfrihets yttrande över Pliktutredningens betänkande Totalförsvarsplikten i framtiden (SOU 2008:98). Yttrandet innehåller kortfattade resonemang om rätten att vara vapenfri och om medinflytande för de som tjänstgör i försvaret. 2009-01-07. Ladda ner yttrandet här (pdf).

Lag och rätt – författningshänvisningar

Lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt (3 kap. 16–22 §§ reglerar rätten att vara vapenfri. Rätten att vara vapenfri berörs också i 5 kap. 9 § och 5 kap. 13 §)

Förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt (4 kap. 2–3 §§ och 7 kap. 1 § berör rätten att vara vapenfri)

Totalförsvarets rekryteringsmyndighets föreskrifter (TRMFS 2017:1) om totalförsvarsplikt (8 kap. och 11 kap. 3 § berör rätten att vara vapenfri)

Övrigt

Att vara vapenfri (informationssida på Plikt- och prövningsverkets hemsida)

Vapenfriansökan (pdf)
För att ansöka om rätten att vara vapenfri: skriv ut, fyll i, underteckna och skicka blanketten till Plikt- och prövningsverket. Box 31, 651 02 Karlstad