Resurser

Rapporter

Vapenfriåret 2018 (CFV 2019:1)
Centrum för vapenfrihet sammanställer varje år statistik över ansökningar om rätt att vara vapenfri och granskar de vapenfriärenden som under året avslutats med avslag. 2017 började vapenfriärendena att öka i antal med anledning av den återinförda värnplikten, samtidigt som andelen avslag ökat i än större utsträckning. Ökningen av andelen avslag kan delvis förklaras med brister i Rekryteringsmyndighetens handläggning.

Ladda ner rapporten här (pdf).

Rätten att vara vapenfriRätt att vara vapenfri i ett förändrat försvar
2006 beställde Civilpliktsrådet en utredning om rätten att vara vapenfri. Utredningen är indelad i tre delar som avser historik, nu gällande rätt och förslag till nya regler (dåtid, nutid, framtid). Rapporten är i allt väsentligt fortfarande aktuell. I avsnittet om gällande rätt gås reglerna om rätten att vara vapenfri grundligt igenom. Den genomgången är fortfarande helt aktuell.

Ladda ner rapporten här (pdf).

Vapenfriheten i den närmaste framtiden (CFV 2008:1)
I samband med att de sista vapenfria befattningarna inom civilplikten avvecklades publicerade Centrum för vapenfrihet 2008 en rapport om rätten att vara vapenfri i framtiden. Rapportens överväganden och slutsatser är fortfarande i stora delar aktuella.

Ladda ner rapporten här (pdf).

Remissvar, m.m.

Centrum för vapenfrihets yttrande med anledning av av Totalförsvarsdatautredningens betänkande Totalförsvarsdatalag – Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling (SOU 2017:97). Yttrandet avser den framtida möjligheten att begära ut handlingar från Totalförsvarets rekryteringsmyndighet till underlag för statistik. Ladda ned yttrandet här.

Centrum för vapenfrihets yttrande över Pliktutredningens betänkande Totalförsvarsplikt och frivillighet (SOU 2009:63). Yttrandet innehåller resonemang om medinflytande för de som tjänstgör i försvaret och om rätten att vara vapenfri. Ladda ner yttrandet här (pdf).

Centrum för vapenfrihets yttrande över Pliktutredningens betänkande Totalförsvarsplikten i framtiden (SOU 2008:98). Yttrandet innehåller kortfattade resonemang om rätten att vara vapenfri och om medinflytande för de som tjänstgör i försvaret. Ladda ner yttrandet här (pdf).

Centrum för vapenfrihets yttrande över Stödutredningens rapport Ett användbart och tillgängligt försvar – Stödet till Försvarsmakten (Fö 2009:A). Yttrandet innehåller resonemang om förfarandet vid ansökningar om rätten att vara vapenfri. Ladda ner yttrandet här (pdf).

Författningar

Lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt (3 kap. 16–22 §§ gäller rätten att vara vapenfri)

Förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt (4 kap. 2–3 §§ och 7 kap. 1 § berör rätten att vara vapenfri)

Totalförsvarets rekryteringsmyndighets föreskrifter (TRMFS 2017:1) om totalförsvarsplikt (8 kap. och 11 kap. 3 § berör rätten att vara vapenfri)

Övrigt

Att vara vapenfri (informationssida på rekryteringsmyndighetens hemsida)

Blankett för ansökan om rätten att vara vapenfri (pdf)
För att ansöka om rätten att vara vapenfri: skriv ut, fyll i, underteckna och skicka den här blanketten till Rekryteringsmyndigheten, Karolinen, 651 02 Karlstad